0item(s)

شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • کرم  دفی  اگزومگا آ درما - A DERMA EXOMEGA DEFI cream کرم  دفی  اگزومگا آ درما - A DERMA EXOMEGA DEFI cream

کرم دفی اگزومگا آ درما - A DERMA EXOMEGA DEFI cream

برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

بازنگری سریع

محصــول تخصصــی اســتریل بــرای رفــع علایــم درماتیــت آتوپیــک انحصــاری کمپانــی پیــر فبــر فرانســه DEFI
بــا بســته بنــدی قابــل اســتفاده در فــاز اشــتعال درماتیــت آتوپیــک بــه تنهایــی و در مــوارد خیلــی شــدیدتر مکمــل ترکیبــات کورتونــی
مناســب بــرای تمــام فصــول ســال
رطوبــت رســانی ایــده آل، مناســب بــرای پوســت خشــک صــورت و بــدن نــوزادان، کــودکان و بزرگســالان
موثــر در رفــع خشــکی، خــارش، کاهــش التهــاب پوســت
جلوگیــری از ایجــاد عفونــت هــای باکتریایــی ثانویــه بــا اثــر Filaxerin®سینرژیســم عصــاره جوانــه جودوســر
فاقــد موادنگــه دارنــده

دسترسی: ناموجود

‎۱۶۸٬۰۰۰ تومان
سکه ها با خرید این محصول 33 سکه به دست خواهید آورد.
سکه ها با ثبت نظر برای محصول 1 سکه و با امتیاز دادن به این محصول 1 سکه به دست بیاورید.

جزییات

کرم  دفی  اگزومگا آ درما

A DERMA EXOMEGA DEFI cream

 

 

محصــول تخصصــی اســتریل بــرای رفــع علایــم درماتیــت آتوپیــک  انحصــاری کمپانــی پیــر فبــر فرانســه DEFI بــا بســته بنــدی قابــل اســتفاده در فــاز اشــتعال درماتیــت آتوپیــک بــه تنهایــی و در مــوارد خیلــی شــدیدتر مکمــل ترکیبــات کورتونــی، مناســب بــرای تمــام فصــول ســال.

رطوبــت رســانی ایــده آل، مناســب بــرای پوســت خشــک صــورت و بــدن نــوزادان، کــودکان و بزرگســالان.

موثــر در رفــع خشــکی، خــارش، کاهــش التهــاب پوســت و جلوگیــری از ایجــاد عفونــت هــای باکتریایــی ثانویــه بــا اثــر Filaxerin®سینرژیســم عصــاره جوانــه جودوســر و  

بسته بندی انحصاری بســته بنــدی انحصــاری کمپانــی پیرفبــر فرانســه، مخصــوص فرمولاســیون هــای اســتریل کــه ایــن امــکان را بــه وجــود   فاقــد موادنگــه دارنــده و بــا 100%مــی آورد کــه محصــول حداقــل ترکیبــات موثــر، دارای حداکثــر اثربخشــی باشــد. ،PP، ویتامین Filaxerin®

 

........................................................................

 

اگــزومــگــا

محصولات تخصصی پوست خیلی خشک و آتوپی بر پایه جوانه جودوسر ایــن محصــولات بــرای پوســت هــای خیلــی خشــک، آتوپــی و خــارش دار طراحــی شــده اســت و  عامــل مهــم در درماتیــت آتوپیــک یعنــی خــارش، خشــکی و التهــاب اثــر کــرده و ریســک 3بــر ابتــلا بــه عفونــت هــای باکتریایــی ثانویــه را کاهــش مــی دهــد. ترکیبات مهم خانواده اگزومگا: )Rhealba® oat plantletعصاره جوانه جودوسر( ایــن عصــاره کــه در مــاه ســوم زندگــی گیــاه از جوانــه آن گرفتــه مــی شــود، بــا داشــتن ترکیبــات ) دارای اثــر ضدالتهــاب قــوی و بــه واســطه iso-orientin arabinosyl & isovitexinفلاونوئیــد ( ) دارای اثــر تنظیــم کننــده سیســتم دفاعــی avenacosides A & Bداشــتن ســاپونین ( مــی باشــد، عصــاره جوانــه هــم چنیــن ریســک عفونــت هــای باکتریایــی ثانویــه را از طریــق مهــار اتصــالات باکتــری اســتافیلوکوک طلایــی بــه ســلول هــای کراتینوســیت کاهــش مــی دهــد. )Filaxerin®(فیلاکسرین ترکیــب انحصــاری لابراتوارهــای آدرمــا کــه ســاختاری شــبیه بــه فیلاگریــن هــای طبیعــی پوســت  (برگرفتــه از روغــن گل مغربــی) 6 و امــگا 10-HDAداشــته و داخــل پوســت بــه دو ترکیــب  کــه از دســته اســیدهای چــرب ضــروری پوســت مــی باشــد ســبب 6تبدیــل مــی شــود. امــگا تقویــت چربــی هــای ســیمان بیــن ســلولی شــده، تمایــز ســلول هــای لایــه شاخی(کورنئوســیت) را بــه حالــت طبیعــی برمــی گردانــد و بــه ایــن ترتیــب از خشــکی مفــرط و حساســیت پوســت (هیدروکســی دکانوئیــک اســید) کــه ســبب تقلیــد عملکــرد رشــته هــای 10-HDAمــی کاهــد. فیلاگریــن در پوســت شــده و بــه ایــن ترتیــب باعــث انســجام و قرارگیــری منظــم ســلول هــا کنــار هــم مــی شــود.

 A-DERMA protocol for very dry atopic skin: Hygiene: EXOMEGA cleansing oil, EXOMEGA foaming gel Treatment in flare-up (severe dryness): EXOMEGA balm, EXOMEGA cream, EXOMEGA DEFI cream Maintenance in remission (mild dryness): EXOMEGA lotion

 

.........................................................................

 

ترکیبــات موثــر کرم  دفی  اگزومگا آ درما:

عصــاره جوانــه جودوســر،  و گلیســرینEویتامیــن

 

........................................................................

 

روش مصــرف کرم  دفی  اگزومگا آ درما:

روزی دو بــار روی پوســت تمیــز صــورت و بــدن بــا حداقــل ماســاژ اســتفاده شــود.

اطلاعات اضافی

بر اساس برندآ-درما A-Derma
کشور سازندهفرانسه
بر اساس سایزنامشخص
قیمت‎۱۶۸٬۰۰۰ تومان
بر اساس جنسیتمناسب هردو جنس
بر اساس سنزیر 18 سال, 18 تا 30 سال, 30 تا 40 سال, 40 تا 50 سال, 50 سال به بالا, همه سنین
بر اساس نوع پوستپوست معمولی, پوست خشک, پوست حساس و آسیب دیده, پوست آلرژیک
بر اساس نوع محصول پوستکرم یا پماد
بر اساس محتویاتحاوی ضد قارچ و ضد باکتری
بر اساس مشکل پوستدرمان خشکی و آبرسان, قرمزی ، روزاسه و التهاب, درمان اگزما ، درماتیت سبورئیک و آتوپی
بارداری و شیر دهیمناسب بارداری, مناسب شیر دهی

برچسب‌های محصول

دیگران این محصول را با این برچسب‌ها نشانه گذاری کرده‌اند:

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خود را بنویسید:

نظرات شما به ساير كاربران كمك مي كند انتخاب بهتري نمايند ، از اينكه تجربه خود را با ديگران به اشتراك مي گذاريد متشكريم.

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

 1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
قیمت
ارزش
کیفیت